Odpłatność za Studia

 

Studia Podyplomowe Hortiterapia są odpłatne. Opłata wynosi 3800 zł. Płatności należy dokonać jednorazowo w terminie do 15 października lub w dwóch ratach (2 x 1900 zł): do 8 października za pierwszy semestr oraz do 7 stycznia za drugi semestr.

 

 

Rekrutacja

 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów zobowiązane są złożyć:

  1. Kwestionariusz.
  2. Jedno zdjęcie.
  3. Podanie kierowane do kierownika studiów z uzasadnieniem wyboru kierunku kształcenia.
  4. Odpis dyplomu lub poświadczoną kopię ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie studiów lub przesłać na adres:

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 159

60-594 Poznań

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 15 września 2021 roku.

Czas trwania studiów

 

Studia Podyplomowe Hortiterapia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00-18.00, w niedziele w godzinach 9.00-15.00 (semestr zimowy) lub 16.00 (semestr letni), a 3 zjazdy w kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku także w piątki w godz. 9.00-18.00.

Od października do czerwca przewidzianych jest 14 zjazdów, 7 w semestrze zimowym i 7 w letnim.

Studia obejmują 252 godziny zajęć.

 

Ukończenie studiów

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Hortiterapia, potwierdzające zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie hortiterapii. Świadectwo przyznawane jest na podstawie uzyskanych zaliczeń i zdanych egzaminów z realizowanych przedmiotów oraz przygotowania samodzielnie programu warsztatów w ośrodku rehabilitacyjno-opiekuńczym i ich przeprowadzenia.

 

 

Forma i miejsce zajęć

 

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń w salach Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 159, a także warsztatów w ośrodkach rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz wyjazdów terenowych.