Zakres nauczania

 

Studia Podyplomowe Hortiterapia realizowane na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obejmują trzy obszary nauk: rolnicze w zakresie ogrodnictwa, medyczne i społeczne. W zakresie nauk medycznych program studiów będzie zawierać szeroko pojęte elementy rehabilitacji w hortiterapii oraz psychiatrii i opieki medycznej, natomiast w zakresie nauk społecznych – pomoc psychologiczną.

W programie studiów realizowane są praktyczne warsztaty w ośrodkach rehabilitacyjno-opiekuńczych. Odbycie zajęć praktycznych obok oceny z wiedzy teoretycznej jest warunkiem zaliczenia studiów. Warsztaty umożliwiają uczestnikom praktyczne zastosowanie przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w realiach istniejących placówek, w konfrontacji z pensjonariuszami lub pacjentami.

 

 

Dlaczego Studia Podyplomowe Hortiterapia

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu?

 

Uczelnia zajmuje czołowe miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju.

Stałe doskonalenie programów kształcenia i wysoki standard działalności badawczej są priorytetami władz uczelni. Gwarantujemy bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry akademickiej.

 

 

Wykładowcy

 

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz doświadczeni praktycy-specjaliści z zakresu nauk społecznych oraz medycznych poznańskiego środowiska naukowego.

Cel

 

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Hortiterapia jest wykształcenie profesjonalnej kadry do realizacji terapii zajęciowej z zakresu ogrodnictwa. Absolwenci studiów nabywają kompetencje do wykonywania i nadzorowania terapii dla różnych grup społecznych. Odnosi się to zarówno do przekroju wiekowego (dzieci, młodzież, dorośli, starsi), form niepełnosprawności psychoruchowej, jak innych ograniczeń wykluczających ludzi z aktywnego życia w społeczeństwie, np. z powodu deficytów intelektualnych, chorób psychicznych czy na skutek odosobnienia (leczenie uzależnień, ośrodki penitencjarne o niskim rygorze obostrzeń) i innych.

 

 

Dla kogo Studia Podyplomowe Hortiterapia?

 

Studia kierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Zapraszamy:

  • absolwentów ogrodnictwa, kształtowania terenów zieleni oraz architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej zainteresowanych dokształceniem i uzupełnieniem wiedzy specjalistycznej w zakresie hortiterapii;
  • absolwentów pedagogiki, fizjoterapii, zdrowia publicznego,  resocjalizacji, socjologii, polityki społecznej, terapii zajęciowej, psychoterapii zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji;
  • działaczy społecznych i wolontariuszy, którzy zechcą wykorzystać nową, profesjonalną wiedzę w aktywności środowiskowej;
  • osoby z tzw. grupy wiekowej „50+” – pragnących uzyskać nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe;
  • rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (zarówno dzieci, jak i dorosłych) zainteresowanych doskonaleniem posiadanych umiejętności i realizowaniem terapii zajęciowej o charakterze ogrodniczym w prywatnym zakresie.

Uczestnikami studiów mogą zostać zarówno osoby dopiero wkraczające na rynek pracy (absolwenci – chcący podnieść swą konkurencyjność), jak i osoby z doświadczeniem zawodowym zatrudnione w różnych placówkach terapeutycznych, gdzie istnieje możliwość wykorzystania nowo zdobytych kwalifikacji w zakresie hortiterapii.

 

 

Perspektywy na rynku pracy

 

Profesjonalni terapeuci z zakresu hortiterapii będą mogli znaleźć zatrudnienie w:

  1. placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia (szpitale, hospicja);
  2. placówkach leczących różne formy uzależnień, np. otyłość, narkomanię, alkoholizm;
  3. placówkach szkolno-wychowawczych, (szkoły i przedszkola integracyjne, szkoły i przedszkola dla dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach) – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego – w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy;
  4. placówkach pomocy społecznej, (domy opieki, domy spokojnej starości, kluby seniora, domy dziecka;
  5. ośrodkach odosobnienia (areszty śledcze i więzienia).

Absolwenci będą też mogli prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hortiterapeutycznych dla wyżej wymienionych placówek i ośrodków.